Aangifte inkomstenbelasting
Aanvangschuld
Administratiekosten
Afkoopwaarde
Afsluitkosten
Afsluitprovisie
Aftrekpost
Akte van levering
Akte van verdeling
Allimentatie
Annuïteit
Bankgarantie
Belastbaarinkomen
Belastinggrondslag
Bereidstellingsprovisie
Bijleenregeling
Boetebeding
Boeterente
Boetevrij aflossen
Bouwdepot
Bouwrente
Bouwtermijnen
Boxen 1 2 3
Bruto maandlasten
Canon
Cliëntenremissier
Contantewaardeclausule

Conversiekosten
Courtage
Dagrente
Depot
Depotrente
Echtscheiding
Erfpachtcanon
Echtscheidingsconvenant
Effecten rekening
Effectieve rente
Eigendomsbewijs
Eigenwoningforfait
Erfpacht
Euribor
Executieverkoop
Executiewaarde
Extra aflossing
Fiscaal aftrekbaar
Gidi
Hypotheekakte
Hypotheekofferte
Hypotheekrente
Hypotheekrenteaftrek
Kadaster
Kadastrale kosten
Klachtenregeling
Klantenprofiel

Kosten koper
Netto maandlasten
NHG
Nominale rente
Notaris
Notariskosten
Onroerendzaakbelasting
Overdrachtsbelasting
Oversluiten
Premiedepot
Rentesoorten
Stichtingskosten
Taxatie
Taxatiekosten
Taxatierapport
Tophypotheek
Transportakte
Vervreemdingssaldo
Volmacht
Vrij op naam
Vrije verkoop waarde
Waarborgsom
Werkgeversverklaring
Wet Hillen
WOZ beschiking
WOZ waarde
 

Aangifte inkomstenbelasting
Onder de aangifte inkomstenbelasting wordt verstaan,
het verstrekken van informatie over uw inkomsten
en vermogen aan de belastingdienst. Hierbij wordt rekening gehouden met aftrekbare kosten.
De aangifte wordt verdeeld over de zogenaamde boxen.


Aanvangschuld
De aanvangschuld is de hoogte van de oorspronkelijke lening.


Administratiekosten
De administratiekosten zijn de kosten die de geldverstrekker
in rekening brengt voor de behandeling van een hypotheekaanvraag.


Afkoopwaarde
De afkoopwaarde is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij
een vroegtijdig beëindigen van een levensverzekering (kapitaalsverzekering).


Afsluitkosten
Onder afsluitkosten wordt verstaan
alle kosten die gemaakt worden voor het verkrijgen van een hypotheek.
De afsluitkosten omvatten doorgaans:
1. Afsluitprovisie
2. Taxatiekosten
3. Notariskosten. 
4. Kosten voor een Nationale Hypotheek Garantie
Als de hypotheek gebruikt wordt voor aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning,
zijn de afsluitkosten fiscaal aftrekbaar


Afsluitprovisie
Afsluitprovisie is het eenmalige bedrag, dat de geldverstrekker
in rekening brengt bij het afsluiten van een hypotheek.
De afsluitprovisie is doorgaans 1% van de hypotheeksom
en aftrekbaar van de inkomstenbelasting (box 1).


Aftrekpost
Een aftrekpost bestaan uit aftrekbare kosten die u in mindering
mag brengen op uw belastbaar inkomen. U betaald daardoor minder belasting.
Bij een hypotheek op uw eigen woning zijn de financieringskosten
hiervan een veelgebruikte aftrekpost.
De hypotheekrente en de meeste afsluitkosten zijn een aftrekpost in box 1.


Akte van levering
De akte van levering is de akte die de overdracht van de woning regelt.
De akte van levering wordt bij de notaris opgemaakt en ondertekend.
De Akte wordt ingeschreven in de registers van het kadaster.
De akte wordt ook wel de transportakte genoemd.


Akte van verdeling
De akte van verdeling is een door de notaris opgesteld stuk
waarin de verdeling van alle roerende en onroerende goederen wordt vastgelegd.
Zowel bij vererving als bij een scheiding dient een akte van verdeling opgemaakt te worden.


Allimentatie
Het bedrag wat bij een echtscheiding als verplichting door één van de ex-partners
betaald dient te worden aan de andere partner als levensonderhoud.
Indien er bij een echtscheiding kinderen betrokken zijn zal er ook sprake zijn
van alimentatie voor de kinderen.


Annuïteit
De annuïteit is het gedeelte van het te betalen maandbedrag
dat gebruikt wordt om de hypotheek mee aftelossen.


Bankgarantie
Een bankgarantie is een verklaring waarmee de bank zich borg stelt
voor het nakomen van de verplichtingen. Na het tekenen van de voorlopige koopovereenkomst
wordt meestal een aanbetaling/waarborgsom of bankgarantie gevraagd van 10% van de koopsom.


Belastbaarinkomen
Het belastbaar inkomen is inkomen waarover in meer of mindere mate inkomstenbelasting verschuldigd is.
De inkomstenbelasting wordt berekend via het boxenstelsel
en onderscheid drie soorten belastbaar inkomen, die per box worden belast.


Belastinggrondslag
De belastinggrondslag is de maatstaf waar een belasting op gebaseerd is.
Denk hierbij aan: de waarde van het huis, uw inkomen, uw vermogen, etc.


Bereidstellingsprovisie
De bereidstellingsprovisie is de extra vergoeding (afsluitprovisie)
welke in rekening wordt gebracht bij verlenging van de geldigheidstermijn van een hypotheekofferte.


Bijleenregeling
De bijleenregeling treed in werking als een eigenaar van een woning zijn huidige woning verkoopt
en binnen 6 jaar een nieuwe eigen woning betrekt.Indien door verhuizing naar een nieuwe duurdere woning
de hypotheekschuld wordt verhoogd, wordt de aftrek van de hypotheekrente voortaan
alleen toegestaan voorzover de hypotheekverhoging nodig is om het verschil tussen
de aankoopprijs van de nieuwe woning (inclusief verwervingskosten) en de opbrengst
van de oude (na aftrek van kosten) te financieren.


Boetebeding
Het boetebeding bepaalt welke vergoeding (boeterente) u moet betalen aan de hypotheekverstrekker
als u meer aflost dan in uw contract is vastgesteld.
U krijgt vaak met het boetebeding te maken als u uw hypotheek wilt oversluiten.
Het boetebeding is meestal niet van toepassing bij een verhuizing.


Boeterente
De boeterente is de extra rente die de geldverstrekker in rekening brengt bij te laat
of niet betalen van de maandelijks verplichte betalingen.
Ook wordt er boeterente in rekening gebracht wanneer u meer aflost,
dan contractueel is toegestaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij oversluiten van uw hypotheek.


Boetevrij aflossen
Bij de meeste hypotheken mag u jaarlijks een gedeelte van de hypotheek boetevrij aflossen.
Hoeveel dit is staat in de voorwaarden. Meestal mag u tussen de 10 en 20% van de hypotheek boetevrij aflossen. Lost u meer af dan boetevrij toegestaan, dan moet hierover u een boeterente betalen.


Bouwdepot
Een bouwdepot is een depot (rekening) waaruit u tijdens de bouw of verbouwing
van uw woning op verschillende momenten betalingen kunt doen.
Het geld in het bouwdepot wordt dus niet aan u uitgekeerd, maar wordt gebruikt
om tijdens de (ver)bouw rekeningen van bijvoorbeeld de aannemer te betalen.
Naarmate de bouw vordert, blijft er dus steeds minder geld in het bouwdepot over,
totdat, aan het einde van de bouw, het bouwdepot leeg is.
Over het bedrag in bouwdepot ontvangt u meestal een rente die gelijk is
of iets lager dan u aan hypotheekrente moet betalen.


Bouwrente
De bouwrente is de rente die u bij een nieuwbouwwoning betaalt aan de aannemer en hypotheekverstrekker. De bouwrente wordt vaak mee gefinancierd in de hypotheek.


Bouwtermijnen
Bouwtermijnen zijn delen van de aanmeen- of koopsom die u bij nieuwbouw periodiek moet voldoen.
Als u een nieuw huis laat bouwen moet u in termijnen betalen: als eerste de grond
en daarna als de bouw vordert de resterende bouwtermijnen.
Er wordt meestal een bouwdepot gebruikt om de bouwtermijnen uit te betalen.


Boxen 1 2 3
De totale aangifte inkomensbelasting is verdeeld in drie hoofdrubrieken boxen genaamd.
box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning, tarief tussen de 33 en 52% afhankelijk van de hoogte van het inkomen
box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang, tarief 25%
box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen, tarief 30%


Bruto maandlasten
De bruto maandlasten is het bedrag wat u maandelijks moet betalen aan de hypotheekverstrekker.
Omdat een hypotheek op uw eigen huis fiscaal aftrekbaar is, zijn de kosten eigenlijk lager dan de bruto maandlasten.
Daarom wordt er vaak ook gekeken naar de netto maandlasten, waarin het fiscale voordeel is verwerkt.


Canon
De canon is de heffing (huur) over grond die in erfpacht wordt uitgegeven.
De canon is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.


Cliëntenremissier
Een cliëntenremissier is iemand die klanten aanbrengt bij een beleggingsinstelling
en zelf dus geen adviezen geeft over beleggingen.


Contantewaardeclausule
De contantewaardeclausule bepaalt welke boeterente u moet betalen als de hypotheek wordt afgelost
terwijl op dat moment de hypotheekrente lager is dan uw hypotheekrente.
Bij een contantewaardeclausule wordt als boete het verschil tussen de hogere en lagere renteopbrengst berekend, waarbij rekening wordt gehouden met de resterende rentevastperiode en welk deel u jaarlijks boetevrij mag aflossen.


Conversiekosten
Conversiekosten zijn de kosten die u maakt om te wijzigen van een rentevastperiode
naar de andere rentevastperiode of om te switchen tussen bandbreedte rentes.


Courtage
Onder courtage wordt verstaan de beloning (provisie of loon) die u betaalt aan de makelaar.
Normaal wordt de courtage alleen betaald bij een geslaagde transactie.


Dagrente
De dagrente is de op het moment geldende rente voor een nieuw af te sluiten soortgelijke hypotheek.


Depot
Een depot is een stalling (spaarrekening) voor geld.
Voorbeelden zijn:
Het bouwdepot: een depot voor stalling van geld tijdens de (ver)bouw
Het premiedepot: een depot voor stalling van nog te betalen premies.


Depotrente
Depotrente is de rente die u vergoed krijgt als u geld stalt in een depot.


Echtscheiding
Een echtscheiding is vaak één van de gronden om de hypotheek te herzien.
Veel extra zaken moeten worden aangeleverd zoals het echtscheidingsconvenant,
de akte van verdeling en het bewijs van inschrijving in de registers van de burgelijkestand.
Daarnaast worden ook de alimentatieverplichtingen in een aanvraag mee beoordeeld.


Echtscheidingsconvenant
Als u gaat scheiden, is de belangrijkste vraag of u het eens kunt worden over dingen als alimentatie,
de verdeling van de spullen, bezittingen en schulden en het pensioen.
Bovendien moet u een regeling voor de kinderen afspreken.
Wie krijgt het gezag? En hoe loopt de financiële bijdrage aan de partner?
De afspraken die u daarover maakt, worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.
Dit is een overeenkomst tussen u en uw partner, die alleen opgesteld mag worden door een notaris of advocaat. De afspraken die erin staan mogen niet tegen wettelijke regels ingaan.
Als u op gemeenschappelijk verzoek wilt scheiden, zal de rechter een echtscheidingsconvenant eisen.
Als u het echtscheidingsconvenant eenmaal klaar heeft, is de echtscheiding vaak snel afgerond.


Effecten rekening
Net als een betaalrekening de hoeveelheid geld die je ter beschikking hebt bijhoudt,
wordt dit op een effectenrekening gedaan met de waarde van je aandelen en obligatie of opties 
die in je bezit zijn.


Effectieve rente
De effectieve rente is de daadwerkelijk te betalen rente.
In de effectieve rente zijn doorberekend: 
•  eventuele afsluitkosten
•  wanneer er betaald wordt
Geldverstrekkers adverteren vaak met de voor hun voordeligere nominale rente: de rente per jaar.
Maar als u per maand 1/12 van deze rente betaald, betaald u eigenlijk vooruit.
U ontvangt daardoor zelf minder rente over uw geld. Als u dit rente verschil op telt
bij de nominale rente is de rente die u betaalt effectief hoger.


Eigendomsbewijs
Het eigendomsbewijs is het door het Kadaster gewaarmerkte bewijsstuk dat u de eigenaar bent van de woning. U ontvangt het eigendomsbewijs na het passeren van de akte van levering bij de notaris.


Eigenwoningforfait
Het eigenwoningforfait is een fiscale bijtelling die staat voor de huurwaarde van uw eigen woning.
Het eigenwoningforfait wordt bepaald uit de WOZ-waarde van de woning.
Bij uw aangifte inkomstenbelasting moet u het eigenwoningforfait optellen bij uw inkomen.
Het eigenwoningforfait maakt onderdeel uit van box1.


Erfpacht
Erfpacht is het recht om een stuk grond van een ander te gebruiken.
De erfpachter (gebruiker) heeft tijdens de duur van de erfpacht dezelfde rechten als de eigenaar,
maar mag niets doen dat de waarde van de grond zou doen verminderen.
Voor de erfpacht betaalt u de eigenaar een canon.


Erfpachtcanon
Erfpachtcanon is de heffing (huur) die u moet betalen als de grond waarop uw woning staat niet uw eigendom is, maar van de gemeente. Erfpachtcanon wordt meestal betaald aan de gemeente.
De erfpachtcanon is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.


Euribor
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) is een interbancaire rentevoet voor de Euro landen.
Euribor wordt samengesteld door meer dan 3000 banken in de EU en een aantal daarbuiten
en kan daarom gezien worden als een 'onafhankelijk' dan wel 'standaard' rentetarief.
Er zijn veel afgeleide euribor tarieven, zoals 1 maands euribor, 3 maands euribor, 6 maands euribor, etc.


Executieverkoop
Executieverkoop is de gedwongen verkoop van uw huis.
Als u niet meer aan uw financiële verplichtingen voor uw hypotheek kunt voldoen,
kan de hypotheekverstrekker over gaan tot executieverkoop.
De bekende zogenaamde executiewaarde geeft de waarde weer die de hypotheekverstrekker
denkt te kunnen krijgen voor uw huis bij een executieverkoop.


Executiewaarde
De executiewaarde is de waarde die de hypotheekverstrekker denkt te kunnen krijgen
voor uw huis bij een gedwongen verkoop (executieverkoop).
De hypotheekverstrekker gaat uit van deze executiewaarde om te bepalen hoe hoog een hypotheek kan zijn.
De maximum hypotheek is meestal 125% van de executiewaarde. Om de executiewaarde vast te stellen is een taxatie van een woning nodig.


Extra aflossing
Een extra aflossing is een aflossing die wordt gedaan bovenop het bedrag dat periodiek
verplicht moet worden afgelost. Bij een hypotheek mag u vaak jaarlijks boetevrij
een extra aflossing doen van 10% tot 25% van de hypotheeksom.
Bij meer aflossen is vaak een boeterente verschuldigd.


Fiscaal aftrekbaar
Dit zijn uitgaven die je doet  waarvan het karakter dusdanig is dat ze in mindering mogen 
worden gebracht op het inkomen in de diverse boxen.


Hypotheekakte
De hypotheekakte is het officiële contract tussen u (de hypotheeknemer) en de hypotheekverstrekker.
Volgens de wet dient een hypotheekakte ten overstaan van een notaris te worden gepasseerd.
Daar wordt de hypotheekakte door beide partijen ondertekend, waarbij de geldverstrekker meestal
via een volmacht zal tekenen. De hypotheek wordt vervolgens bij het kadaster ingeschreven.


Hypotheekofferte
Voorstel van de bank. Dit voorstel bevat een samenvatting van alle zaken die met u besproken zijn.
Tevens staat er in wat u nog moet aanleveren. Ondertekend u de offerte dan is de offerte de basis
van de later door u te ondertekenen hypotheekakte.


Hypotheekrente
De hypotheekrente is de vergoeding (rente) die u betaalt voor de hypothecaire lening.
De hypotheekrente op uw eigen woning is aftrekbaar van het belastbare inkomen in box 1.


Hypotheekrenteaftrek
De regeling van de hypotheekrenteaftrek voor de eigen woning is met ingang van 2004 gewijzigd.
Indien door verhuizing naar een nieuwe duurdere woning de hypotheekschuld wordt verhoogd,
wordt de aftrek van de hypotheekrente (de zogenaamde hypotheekrenteaftrek) voortaan alleen toegestaan
voorzover de hypotheekverhoging nodig is om het verschil tussen de aankoopprijs van
de nieuwe woning (inclusief verwervingskosten) en de opbrengst van de oude (na aftrek van kosten) te financieren.
Indien er een goedkopere woning wordt aangeschaft, kan men de rente over maximaal
de hoogte van hypotheekschuld van de verkochte woning af blijven trekken
(uiteraard tot maximaal de aankoopsom van de nieuwe woning).
De nieuwe regeling voor hypotheekrenteaftrek is niet van toepassing indien men voor 1 januari 2004
een onherroepelijke verplichting tot verkoop van de eigen woning of tot aankoop van de nieuwe woning is aangegaan
Het geheel van deze regeling is samengevat in de bijleenregeling.


Kadaster
Overheidsdienst die registers actueel houdt wie eigenaar is van een onroerendgoed
en of een onroerend goed eventueel bezwaard is met een hyotheek.


Kadastrale kosten
De kosten die het kadaster rekent voor inschrijving van hypotheekakte en leveringsakte.


Klachtenregeling
Regeling waar klanten die een financieel product aanschaffen hun klacht kunnen deponeren.
De behandeling van een klacht vindt plaats door het Klachteninstituut verzekeringen.


Klantenprofiel
Klanten die een financieel product kopen worden ingedeeld in een zogenaamd risicoprofiel.
Dit is een op hun persoonlijke situatie gebaseerd advies omtrent de mate van risico passend bij hun belegging.


Kosten koper
Bij kosten koper zijn de kosten die gemaakt worden bij de overgang van eigendom van de woning voor de koper. Het gaat bij kosten koper om: de overdrachtsbelasting (6%) en notariskosten.
Bijna alle bestaande woningen worden kosten koper verkocht. 

Nieuwbouwwoningen worden meestal vrij op naam verkocht, waarbij de kosten voor de verkoper zijn.
In de koopsom is dan de BTW verwerkt. De kosten koper zijn bij een bestaande woning ongeveer 10% van de koopprijs.


Netto maandlasten
De netto maandlasten zijn de kosten die u maandelijks kwijt bent aan uw hypotheek, als daarin de terug te ontvangen belasting verwerkt is.Een probleem bij de berekening van de netto maandlasten is dat daarvoor uw persoonlijke fiscale situatie van belang is. De belastingaftrek is namelijk afhankelijk van uw belastbaar inkomen. Kijk daarom bij het vergelijken van hypotheekoffertes niet alleen naar de netto maandlasten, 
maar ook naar de bruto maandlasten.


NHG
NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie.
De NHG is een extra zekerheid voor de hypotheekverstrekker, doordat zij garant staan voor uw hypotheek verplichtingen. Hierdoor kunt u een rentekorting krijgen van doorgaans 0,20% tot wel 0,5%.
U kunt een NHG aanvragen als u voldoet aan de daarvoor geldende eisen, die onder andere inhouden:
Een maximale hoogte, afhankelijk van uw inkomen en de waarde van de woning. Beperkingen in de hypotheekconstructies,
zoals maximaal 50% aflossingsvrij. Aan het verkrijgen van NHG zijn kosten verbonden en een NHG is niet,
in alle gemeenten verkrijgbaar.
NB: de NHG is de opvolger van de vroegere gemeentegarantie.


Nominale rente
De nominale rente  is de rente die door de geldverstrekker in de (hypotheek)offerte wordt gehanteerd.
De nominale rente is de rente die u per jaar moet betalen.
In de praktijk betaalt u echter maandelijks 1/12 van de nominale rente. Hierdoor betaalt u effectief meer,
namelijk de effectieve rente.


Notaris
Een hypotheek die in Nederland wordt verstrekt moet passeren via de notaris.
De notaris zorgt voor het opstellen van de benodigde aktes en dat deze bij de officiële instanties
zoals het Kadaster geregistreerd worden. Vaak wordt het passeren van de hypotheekakte bij de notaris
gelijktijdig gedaan met het passeren van het eigendom van de woning middels de zogenaamde akte van levering.
Maar dit zijn twee aparte handelingen.


Notariskosten
De notariskosten - de kosten die u bij de notaris maakt - zijn afhankelijk de werkzaamheden voor de notaris
èn de tarieven van de notaris. Omdat op 1 juli 2003 de notaristarieven in de onroerendgoedpraktijk zijn vrijgegeven,
zijn de notariskosten dus ook vrij. Ook onder- en bovengrenzen bestaan niet meer.
Alleen voor de minder draagkrachtigen bestaan er nog maximumtarieven.
Zoeken naar een goedkope notaris kan dan ook een grote besparing in de notariskosten opleveren, tot vele honderden euro's.


Onroerendzaakbelasting
De onroerendzaakbelasting is een gemeentelijke belasting die wordt geheven bij de eigenaar en/of bewoner van een woning.
De onroerendzaakbelasting is de opvolger van de onroerendgoedbelasting.
De hoogte van de onroerendzaakbelasting is per gemeente verschillend.


Overdrachtsbelasting
Belasting die de overheid rekent bij de verkoop van een woning over de verkoopprijs van de woning. De hoogte is 6%.


Oversluiten
Wanneer de actuele rentestand lager is dan de rente die u voor uw hypotheek betaalt,
kan het interessant zijn om uw oude hypotheek in te lossen en een nieuwe hypotheek tegen de actuele rente af te sluiten.
Laat u hierbij goed adviseren.


Premiedepot
Een premiedepot  is een spaarrekening van waaruit gedurende een bepaalde periode de premies voor een levensverzekering
voldaan kunnen worden. De betalingen vanuit het premiedepot worden doorgaans automatisch gedaan door de verzekeraar,
u heeft er dus geen omkijken naar.
Gedurende de looptijd wordt er (een vaste) rente betaald over het geld in het premiedepot.
Geld in een premiedepot is belast in box 3.


Rentesoorten
- Vaste rente
Bij een vaste hypotheekrente wordt er een zogenaamde 'rentevaste periode' gekozen die altijd ligt tussen 1 jaar en 30 jaar.
Hoe langer u de rente dan vastlegt des te hoger wordt het rentepercentage dat u moet betalen. Dat is zo omdat bij toekomstige ontwikkelingen de rente explosief zou kunnen stijgen wat tot gevolg heeft dat u dertig jaar lang van een zeer voordelig rentetarief geniet. Anderzijds blijft, als u pech heeft, de rente erg laag en betaalt u 30 jaar lang gewoon veel te veel. Keuze voor een lange rentevaste periode is dus een gok en een risico - verwacht u dat de rente in de toekomst erg zal gaan stijgen dan is dit wellicht een verstandige keuze.
- Instaprente ( korte looptijd, lage rente)
De instaprente, ook soms wel 'startrente' genoemd, is een rentesoort die bijna altijd een zeer korte looptijd heeft
tegen een aantrekkelijk rentetarief. U krijgt vaak bij het afsluiten van een hypotheek een instaprente aangeboden.
Een instaprente kan interessant zijn als u verwacht dat de hypotheekrente nog verder gaat dalen,
en u dus even af wilt wachten voor u de hypotheek voor langere tijd vastlegt.
Verwacht u bijvoorbeeld dat de rente binnen een jaar flink zal gaan dalen, dan is een instaprente een goed idee
omdat u dan uw hypotheek een jaar later tegen een veel gunstiger rentetarief kunt vastzetten.
U loopt uiteraard dan wel het risico dat de rente juist gaat stijgen.Ook zijn er banken en instellingen
die een instaprente aanbieden zonder het risico van rentestijgingen. Dat gaat dan meestal uit over een langere periode,
bijvoorbeeld 1 jaar, en krijgt u de kans om bij een rentestijging nog enkele dagen de rente vast te zetten
tegen het oude tarief.
- Variabele rente
Variabele rente is een rentesoort waarbij beide partijen juist geen rentevaste periode afpreken.
De rente varieert dus altijd en volgt exact de marktwaarde. De afsluiter van een hypotheek betaalt dus altijd
de geldende rente voor nieuw af te sluiten hypotheken.
Een variabele rente kan per dag, maand, kwartaal of per half jaar worden vastgesteld, en dat kan weer achteraf of vooraf.
Is het afsluiten van een hypotheek gebaseerd op variabele rente voor u gunstig?
Bij variabele rente profiteert u snel van een renteverlaging. Maar u moet ook rekening houden met een stijging.
Wijzigen uw persoonlijke omstandigheden of verwacht u een aanzienlijke renteverhoging?
Dan kunt u meestal kostenloos overstappen op een rentevastperiode van 2, 5 of 10 jaar.
- Bandbreedterente
De hypotheekrente wordt voor de rentevast periode overeengekomen, hiernaast wordt een bandbreedte
vastgesteld gekoppeld met de gekozen periode. Sterke schommelingen van de rente op de kapitaalmarkt worden,
bij overschrijding van de bandbreedte doorberekend aan de cliënt.
Bij een stijging boven de bandbreedte wordt dit meerdere doorberekend, daling onder de bandbreedte betekent een verlaging van dit meerdere.
- Rentebedenktijd
Aan het einde van de rentevast periode bestaat de mogelijkheid om op een door de client vast te stellen
moment de lening tegen de dan geldende rente voor een nieuwe periode te verlengen.


Stichtingskosten
De stichtingskosten zijn alle kosten, inclusief het meerwerk, die gemaakt worden voor de aankoop van een nieuwbouwwoning.


Taxatie
Taxatie is de officiële waardebepaling van een woning door een taxateur (makelaar).
De meeste geldverstrekkers vragen voor het afsluiten van een hypotheek een taxatie(rapport) om de waarde
van de woning vast te stellen.
Bij een taxatie wordt onder andere de zogemaande executiewaarde van de woning bepaald,
aan de hand waarvan bepaald wordt of de waarde van de woning voldoende is voor de gewenste hypotheek.
Daarnaast wordt ook de vrije verkoopwaarde bepaald. Een taxateur is beëdigd en ingeschreven in een register.


Taxatiekosten
De taxatiekosten zijn de kosten die gemaakt worden voor de taxatie van de woning.
De 'standaard' NHG taxatiekosten zijn 1,85 ‰, maar ook de taxatiekosten zijn onderhandelbaar.
Er zijn ook aanbieders die een taxatie uitvoeren tegen lagere tarieven, zoals:
http://www.taxatievergelijk.nl/.


Taxatierapport
Het taxatierapport wordt opgesteld bij een taxatie en bevat onder andere de officiële waardebepaling van een woning.
De meeste geldverstrekkers vragen bij het afsluiten van een hypotheek een taxatierapport
om te bepalen of de waarde van de woning voldoende is voor de gewenste hypotheek.


Tophypotheek
Onder tophypotheek wordt een hypotheek verstaan die hoger is dan 75% van de executiewaarde van de woning.
Een tophypotheek kan in principe elke hypotheek vorm zijn.
Bij een tophypotheek loopt de hypotheekverstrekker meer risico, waarvoor u een hogere rente betaald.
Een tophypotheek kan tot 135% (of meer) van de executiewaarde van de woning gaan.


Transportakte
De transportakte is de akte die de overdracht van de woning regelt. De transportakte wordt bij de notaris opgemaakt en ondertekend. De transportakte heet officieel de akte van levering.


Vervreemdingssaldo
Het verschil tussen de netto-verkoopopbrengst van een eigen woning en de eigenwoningschuld
met betrekking tot die woning. De netto-verkoopopbrengst van een eigen woning is de verkoopopbrengst
verminderd met de kosten ter zake van de verkoop, zoals makelaarscourtage.


Volmacht
Een volmacht is een bij de notaris vastgelegd document waaruit blijkt dat iemand tekenbevoegd is.
Hij of zij kan dan in de plaats treden van diegene die volmacht verleend, deze volmacht geld alleen 
voor dat wat in het bij de notaris getekende document als tekenbevoegdheid vermeld staat.


Vrij op naam
Bij vrij op naam zijn de wettelijk te maken kosten inbegrepen in de koopsom.
Dit zijn: de B.T.W. of overdrachtsbelasting, de kadastrale kosten en de notariskosten voor de transportakte.
De meeste nieuwbouwwoningen worden vrij op naam verkocht.
Vrij op naam wordt doorgaans afgekort als v.o.n..


Vrije verkoop waarde
Onder vrije verkoop waarde wordt verstaan de waarde van een huis als het in een normale situatie
van vraag en aanbod zou worden verkocht.


Waarborgsom
Bij de koop van een bestaand huis kan overeengekomen worden dat de koper in afwachting van het transport
een deel van de koopsom (tot 10%) als zogenaamde waarborgsom stort bij de notaris.
Als alternatief hiervoor kan voor een bankgarantie gekozen worden.

De waarborgsom dient zo om de verkoper enige zekerheid te geven dat de koop doorgaat.
Ook de koper kan een zekerheid vragen. Dit om de levering zeker te stellen.


Werkgeversverklaring
Document  van het tussen werkgever en werknemer overeengekomen loon en duur van de overeenkomst weergegeven wordt.


Wet Hillen
Een wetswijziging onder de naam van de indiener die er voor zorgt dat indien de door u in een aangifte inkomensbelasting opgegeven betaalde aftrekbare hypotheekrente lager is als de verplichte bijtelling 
op basis van de WOZ-waarde van uw woning deze bijtelling gelijkgesteld wordt aan de door u betaalde aftrekbare hypotheekrente.


WOZ beschiking
De WOZ-beschikking is een verklaring van de gemeente waarin is vastgesteld tegen welke waarde de woning is getaxeerd.

In de WOZ-beschikking staat de WOZ-waarde van uw woning die u onder andere nodig heeft voor uw belastingaangifte. Uw woning wordt ieder jaar getaxeerd, waarna u de WOZ-beschikking ontvangt.


WOZ waarde
De WOZ-waarde is de waarde van de woning volgens Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).
De WOZ-waarde wordt elke vier jaar door de gemeente vastgesteld.
Op basis van de WOZ-waarde wordt het eigenwoningforfait en de onroerendzaakbelasting berekend.